Promocje
PŁASZCZ 1762
PŁASZCZ 1762
599,00 zł 480,00 zł
SPÓDNICA 3370
SPÓDNICA 3370
349,00 zł 150,00 zł
SWETER TUCSON
SWETER TUCSON
530,00 zł 300,00 zł
SWETER SEDONA
SWETER SEDONA
560,00 zł 300,00 zł
SPÓDNICA 0941
SPÓDNICA 0941
299,00 zł 150,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady zawierania pomiędzy ShowU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 53 (zwanym dalej „Sprzedającym”), a Konsumentami („Konsument”) umów sprzedaży rzeczy ruchomych, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Konsumentów ze sklepu internetowego ShowU, dostępnego pod adresem internetowym showu.pl

2. Właścicielem sklepu internetowego ShowU („Sklep Internetowy”) oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych, jest ShowU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 53, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706364, NIP: 7272821571, REGON 368847228. Adres poczty elektronicznej sklep@showu.pl, telefon +48 576 000 251.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, za pomocą której Konsument podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego lub zawodową.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Formularzu Rejestracji należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Formularzu Zamówienia należy przez to rozumieć usługę dostępną na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Konsument nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedającego.

6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o trwałym nośniku należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności papier, pamięć USB, płyty CD/DVD/Blu-ray, karta pamięci, dysk twardy, poczta elektroniczna (e-mail), SMS.

7. Informacje o produktach oferowanych przez Sprzedającego zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Sprzedającego, nie stanowią oferty handlowej (sprzedaży) w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Konsumentów Sklepu Internetowego. Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

9. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Konsument akceptuje treść Regulaminu.

10. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Konsumenta.

11. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego Konsument powinien posiadać komputer PC, szerokopasmowe łącze internetowe, przeglądarkę internetową (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługującą CSS i JavaScript, włączoną obsługę plików cookies, włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows 7 lub 8 lub Vista, aktywne konto e-mail.

12. Sprzedający w kontaktach z Konsumentem będzie stosował pocztę elektroniczną, telefon, list polecony. W tym celu Konsument zobowiązany jest podać Sprzedającemu adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefon kontaktowy.

Składanie zamówień

§2

1. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.

2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

3. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Konsumenta produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Konsument jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego produktu, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Konsument otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e–mail. Dokonana przez Konsumenta zapłata za zamówiony produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Konsumenta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

4. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli.

6. W przypadku dokonania przez Konsumenta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Konsumenta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.

7. Wysłanie zamówienia przez Konsumenta stanowi ofertę Konsumenta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Do złożenia zamówienia na stronie Sklepu Internetowego używa się przycisku oznaczonego słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” bądź „potwierdź zakup” PROSZĘ WYBRAĆ. Korzystając z tego przycisku, Konsument w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

9. Po wysłaniu zamówienia Konsument otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail.

10. Konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres : sklep@showu.pl

11. Zdjęcia produktów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Konsumenta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

Warunki dostawy

§3

1. W przypadku wyboru przedpłaty jako formy płatności termin zapłaty wynosi do 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury pro-forma. Produkt wówczas jest rezerwowany pod zamówienie Konsumenta. Brak zapłaty w wymienionym terminie powoduje zwolnienie produktu do dalszej sprzedaży. Dostawa następuje do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty.

2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w ciągu 7-14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

3. Koszt transportu produktu ponosi Konsument i jest on doliczany do ceny za wybrany produkt.

4. Dostawy są realizowane przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranych przewoźników, kurierów bądź własnym transportem.

5. Nie istnieją inne ograniczenia dotyczące dostarczenia towaru Konsumentowi.

6. Faktura dołączona jest zawsze do przesyłki w specjalnie oznaczonej kopercie.

7. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika Sprzedający prosi o bardzo wyraźne zaznaczenie tego faktu na formularzu zamówienia.

9. Konsument, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

10. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za wydany mu produkt, którego nie zamówił.

Sposoby zapłaty

§4

1. Standardową formą płatności jest płatność przy odbiorze lub w formie przelewu bankowego. Dane bankowe: 52 1140 2004 0000 3302 7750 7841 mBank.

2. Forma płatności zależy od wielkości i regularności zakupów Konsumenta w Sklepie internetowym. Termin i forma płatności określone są na fakturze.

3. W celu uzgodnienia indywidualnych warunków płatności prosimy kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedającym.

4. Sprzedającego nie żąda od Konsumenta złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

5. Aktualne i dostępne formy płatności to:

a) gotówka (pobranie) – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze produktu,
b) przedpłata na konto Sprzedającego wskazane powyżej,
c) przelew bankowy/przelew elektroniczny na konto Sprzedającego wskazane powyżej.

Ceny

§5

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają obowiązujący podatek VAT) i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Dodatkowe płatności związane z zakupem produktów obejmują koszty dostawy (transportu), o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

Odstąpienie od umowy

§6

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedającego, ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – e-mailem wysłanym na adres email sklep@showu.pl – lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod tym adresem oraz stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: ul. Żeromskiego 53 90-625 Łódź.

4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy drogą elektroniczną Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia – na trwałym nośniku – jego otrzymania.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy (odesłania produktu) do Sprzedającego, ponosi Konsument.

6. Zwracany w tym trybie produkt musi być w pełni kompletny, nie może nosić śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

7. Konsument ma obowiązek zwrotu produktu do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy i odsyła produkt do Sprzedającego, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu Konsumentowi wszystkich płatności w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ponosi on koszty za usługi, które były mu świadczone do momentu odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do czasu ich trwania.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Procedura reklamacyjna

§7

1. Sprzedający odpowiada względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub wadę prawną (rękojmia).

2. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego./p>

5. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedający jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wadliwy produkt, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty jego wydania.

8. W przypadku wady fizycznej rzeczy, reklamowany produkt wraz z pismem reklamacyjnym określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji roszczeń z tytułu rękojmi, należy przesłać na koszt Sprzedającego na adres jego siedziby. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji. Konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy produkt do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany.

9. Jeżeli kupujący nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzeniu wady produktu, w ciągu roku od stwierdzenia wady, traci on uprawnienie z rękojmi do usunięcia tej wady lub wymiany rzeczy. Jeśli kupującym jest Konsument, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem.

10. Z tytułu rękojmi Konsument może żądać 1/ naprawienia produktu, 2/ wymiany produktu na wolny od wad, 3/ obniżenia ceny lub 4/ odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

11. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

12. Sprzedający ma prawo do czternastodniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania produktu wraz z reklamacją, a o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Konsumenta, umożliwiając mu zapoznanie się z treścią odpowiedzi na reklamację.

13. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany produktu na wolny od wad w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Ochrona danych osobowych

§8

1. Administratorem danych osobowych jest ShowU Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Żeromskiego 53, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź - Śródmieście Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706364, NIP: 7272821571, REGON 368847228. Adres poczty elektronicznej sklep@showu.pl, telefon +48 576 000 251.

2. Składając zamówienie Konsument każdorazowo wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedającego są poufne i będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osobowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

§9

1. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Konsument dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest również w formacie pdf. wraz z datą, od której obowiązuje. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu.

3. Zmiana Regulaminu zostanie również przesłana Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail. Konsument zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności stały polubowny sąd konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Adresy i zasady dostępu do tych procedur znajdują się m.in. na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi (dla woj. łódzkiego) ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź www.wiih.lodz.pl w zakładce „Ochrona konsumenta” oraz na stronach internetowych innych wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

1) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827);
2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 ze zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl